Advanced Forum 1.2.3177

Advanced Forum 1.2.3177

SoftCab.com – Shareware – Windows
Advanced Forum is a small but still powerful CGI application that alows you to implement a discussions on your website. Webmaster can assign HTML header and footer and forum will looks like other website pages. The included password protection gives only authorized persons access to the administration area. You can assign a moderator password and give moderator rights to third party. Also you can password protect access to forum and/or postings to forum. Administrator and moderator have rights to delete posting online. You may create up to 4093 forums. Advanced Forum is a 32-bit native application for Windows 2000/NT/98/95. It is written in C++ for stability, speed, and minimal use of system resources. The Advanced Forum executable is only 30kb. Compare that to the footprint of other multi-megabyte software!

Tổng quan

Advanced Forum là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi SoftCab.com.

Phiên bản mới nhất của Advanced Forum là 1.2.3177, phát hành vào ngày 13/11/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Advanced Forum đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Advanced Forum Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Advanced Forum!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
SoftCab.com
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản